Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten.

De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. Daarnaast stelt de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke waarde).

U kunt een infofolder downloaden over de Flora- en Faunawet op dit internetadres.

Beschermde soorten Onder de Flora- en faunawet zijn als beschermde soort aangewezen:
alle van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomende vogelsoorten.

Vroeger was de verzamelnaam wildzang, tegenwoordig worden dit Europese cultuurvogels genoemd.
Door vogelliefhebbers wordt al gekweekt met putters, goudvinken, groenlingen, nachtegalen, leeuwerikken, fluiters, baardmannetjes, blauwborsten etc.
Van deze soorten mag u alleen exemplaren in bezit hebben die geringd zijn met een speciaal voor deze soort bedoelde vaste voetring, die voorzien is van het kweeknummer, het jaartal en de maat.

Belangrijk is ook "van nature". Vogelsoorten die hier wel leven maar niet van nature, worden invasieve soorten genoemd. Vogels van deze soorten zijn niet beschermd door deze wet. Voorbeelden zijn Sint helenafazantjes en Tijgervinken.

De criteria waardoor een soort invasief genoemd wordt, zijn ons helaas nog niet duidelijk.

Voor meer informatie over genoemde ringen verwijzen wij u naar de site van de N.B.v.V..

Een actuele lijst met ringmaten (ingaand 1 juli 2009) kunt u vinden in het downloadgedeelte op de site van de N.B.v.V. onder het kopje "ringen"